اخبار جدید - دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی لاتین

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی لاتین

databases

کاربران محترم دانشگاه اراک

امکان دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی لاتین در داخل و خارج از دانشگاه

کتابخانه های دانشکده ها و...

فراهم می باشد لذا خواهشمند است

در صورت هرگونه اشکال در دسترسی

به پایگاه ها رایانامه

m-fazel@araku.ac.ir

پاسخگوی شما عزیزان خواهد بود