اخبار جدید - سامانه نشریات چاپ مرکز وISC

سامانه نشریات چاپ مرکز وISC دسترسی به تمام متن مجلات علمی - پژوهشی ، علمی ترویجی ، به زبان فارسی - عربی - انگلیسی سایت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری جهت استحضار و بهره برداری کاربران محترم تقدیم حضور می گردد.نشانی اینترنتی http://pubj.ricest.ac.ir