اخبار جدید - معرفی خدمات کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ها در سال تحصیلی 98-97

ضمن خیر مقدم به دانشجویان محترم دانشگاه اراک

ضمن دریافت کارت عضویت از امکانات چاپی و الکترونیکی کتابخانه بهره مندشوید

ketab1.doc